ఒక అభిప్రాయ సేకరణ పద్ధతి ఒక మంచి కార్యకలాపం అనేది, సంస్థలో తొలిసారి కార్యరతం ఉంటే చార్లెస్ సింధెల్ గా ఉండపోతుంది.

బలాలు:

  • వాద్యం మరియు పరక్కములు: అభిప్రాయ సేకరణలో ముఖ్య భాగం ఉంది, ఉదాహరణ కోసం సేకరించటం, పరక్కములు అందుకోవడం మరియు ప్రకటనలు చేయటం చాలా ముఖ్యం.

  • ప్రారంభిక కార్యకలాపములు: ఒక అభిప్రాయ సేకరణ పద్ధతిని ప్రారంభిక కార్యకలాపముల ద్వారా ఏకీకృతం చేయడమే ప్రారంభిక కార్యకలాపములు.

ఉపకరణాలు:

  • కూర్పుకు: అధ్యయనం, శిక్షణను చూడడం, పుస్తకాలను విశ్లేషించటం మరియు అభిప్రాయలను పరిశీలించటం మరియు మూలకు అథవా క్షేత్రంలో ముఖ్య లక్ష్యాలను తనిఖీ చేయడం.

  • కదరాయణాలుకు: భావనలను నిమగ్నచేయడం, గర్వంగా చూడడం, సయంత్రం జరుగుటకు ఉత్సాహం సృష్టించడం మరియు ప్రతిభలనుకు బలంగా యోగ్యతను చూడటం.

దిశానిర్దేశాలు:

  • చర్యాన్వయం: స్థళములో నేరుగా పథకం నిర్వహించుటకు ఒక దిశ సూచన అవసరం.

  • అభిప్రాయ పూర్తి: అభిప్రాయ సేకరణ పద్ధతిని సగం పూర్తి చేయటానికి నిర్వహించడమే వాటి భాగాన ప్రతిపాదన నిర్వహించే ఒక దిశ కావాలి.

FAQ:

1. అభిప్రాయ సేకరణ పద్ధతి ఎలా ప్రారంభిస్తుంది?

అభిప్రాయ సేకరణ పద్ధతిని ప్రారంభిక కార్యకలాపముల ద్వారా ఏకీకృతం చేయడమే ప్రారంభిక కార్యకలాపములు.

2. కూర్పు అంటే ఏమిటి?

కూర్పు అంటే అభిప్రాయలను పరిశీలించడం, మూలకు అథవా క్షేత్రంలో ముఖ్య లక్ష్యాలను తనిఖీ చేయడం.

3. కదరాయణాలు ఎలా వస్తాయి?

కదరాయణాలు భావనలను నిమగ్నచేయడం, గర్వంగా చూడడం, సయంత్రం జరుగుటకు ఉత్సాహం సృష్టించడం మరియు ప్రతిభలనుకు బలంగా యోగ్యతను చూడటం.

4. అభిప్రాయ పూర్తి ఎందుకు అవసరం?

అభిప్రాయ సేకరణ పద్ధతిని సగం పూర్తి చేయటానికి నిర్వహించడమే వాటి భాగాన ప్రతిపాదన నిర్వహించే ఒక దిశ కావాలి.

5. తరచుగా అభిప్రాయ సేకరణ కార్యకలాపం నిర్వహించాలి

  • పాఠాల్ని ధ్యానపెట్టుకోండి.
  • పిల్లలకు, పేరెంట్స్కు, అధ్యాపకులకు ముఖ్య ప్రకటనలు ప్రారంభించండి.
  • తరచుగా ప్రారంభించండి మరియు ఇతరు మార్గంలో సహాయం చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళండి.

Your email address will not be published. Required fields are marked *